Green Shank

GrSh bem sep 213 1 GS 2 yar sep 212 2 GS FLY svh jly 212 1 GS fly yar sep 212 1
GS pair FLY svh jly 212 1 GS sh nov 213 6 GS svh aug 213 2 GS svh jly 212 6
GS svh oct 214 1 GS yar sep 212 3